Politikat e privatësisë

Ndryshimet e fundit janë bërë në: 04.06.2021

Duke përdorur website tonë, ju pajtoheni me rregullat dhe politikat tona të privatësisë. Nëse nuk pajtoheni më rregullat dhe politikat tona të privatësisë, ju rekomandojmë që mos të përdorni website tonë

Politikat e privatësisë dhe rregullat e mbrojtjes së të dhënave personale përshkruhen në rregullat e privatësisë në website të Merrjep, në versionin celular të website-it, në Aplikacionin Android të Merrjep si dhe në Aplikacionin iOS të Merrjep dhe në kanalin e komunikimit midis jush dhe skuadrës së suportit teknik të Merrjep. Përpunimi i të dhënave personale në këtë ëebsite kryhet në përputhje me rregullat për mbrojtjen e të dhënave personale. Në përpiqemi gjithmonë që të përpunojmë të dhënat me kujdesin më të madh. Që t’ju lejojme ju të përdorni shërbimet tona, për shembull nëse do të regjistroni një reklamë, Merrjep përpunon disa informacione që kanë lidhje me ju. Më poshtë, do të gjeni informacion në lidhje me politikat e privatësisë dhe rregullat e mbrojtjes së të dhënave personale.

Politikat e privatësisë mbulojnë temat e mëposhtëme:

 • Çfarë quhet informacion i të dhënave personale?
 • Çfarë lloj informacioni grumbullojmë dhe procesojmë ne?
 • Për cilat qëllime i përdorim ne të dhënat tuaja personale?
 • Cilat janë të drejtat tuaja në lidhje me mbrojtjen e të dhënave personale?
 • Informacioni transparent, komunikimi dhe mënyra e realizimit të subjektit në lidhje me mbrojtjen e të dhënave personale
 • Ndryshimet e politikave të privatësisë
 • Këshilla të vlefshme për mbrojtjen e të dhënave personale dhe të privatësisë

Çfarë quhet informacion i të dhënave personale?

Sipas Ligjit për Mbrojtjen e të dhënave Personale në Shqipëri, “të dhëna personale” quhen të gjitha informacionet që referohen për identifikim të një personi natyral, ose një person natyral i cili mund të identifikohet (me subjekt të të dhënave personale), dhe një personi natyral i cili mund të identifikohet, identiteti i të cilit mund të përcaktohet direkt apo indirekt, bazuar në identifikues si emër, mbiemër, numri i identifikimit personal të qytetarit, të dhëna gjeografike, idntifikues online, apo mbi bazën e një ose më shumë karakteristikave që lidhen specifikisht me fizikun e tij/saj, psikologjinë, gjenetikën, psiqikën, gjendjen ekonomike, kulturore ose identitetin social të këtij personi natyral.

 • Përpunimi i të dhënave personale është aktiviteti apo moria e aktiviteteve që i bëhet të dhënave personale, në mënyrë automatike apo ndonjë mënyrë tjetër si: grumbullimi, rregjistrimi, organizimi, strukturimi, ruajtja, transmetimi, publikimi ose vënia në dispozicion me mënyra të tjera, përafrimi, kombinimi, kufuzimi, fshirja apo shkatërrimi.
 • Përpunimi i të dhënave kryhet në përputhje me ligjin në mënyrë të përshtatshme dhe transparente mbi bazën e subjektit të të dhënave personale.
 • Të dhënat personale grumbullohen për qëllime soecifike edhe të qarta në përputhje me ligjin në fuqi. Përpunimi është gjithashtu në përputhje me qëllimin.
 • Të dhënat personale nuk ruhen më gjatë se nevoja e qëllimit për të cilën këto të dhëna janë procesuar si dhe sigurohen me një nivel të lartë sigurie duke përdorur teknologjinë Secure Socket Layer (SSL).

Çfarë lloj informacioni grumbullojmë dhe procesojmë ne?

Nëse ju vizitoni website tonë si një vizitor për të parë njoftimet

Kur ju vizitoni website tonë, Privatësia juaj është e mbrojtur plotësisht. Nëse po përdorni website-n si vizitor, Merrjep nuk grumbullon asnjë të dhënë personale. Merrjep ka akses vetëm në informacionet që nuk identifikojnë përdoruesin final (informacion jo personal). Këto janë informacione që lidhen me pajisjen që ju përdorni kur aksesoni website-n tonë si IP adresa juaj, vendndodhja e pajisjes etj.

Në rastin kur ju, si një përdorues, po përdorni website-n tonë edhe dëshironi të kontaktoni njoftuesin përmes përdorimit të opsionit “dërgoni një email”, atëherë, emaili që keni përdorur do të jetë i dukshëm nga ana e reklamuesit në mënyrë që ju të vazhdoni komunikimin në lidhje me produktin e reklamuar. Merrjep nuk është përgjegjës dhe nuk ka akses në komunikimin midis shitësit edhe blerësit. Emaili i regjistruar, do të përdoret vetëm për atë qëllim dhe nuk do të përdoret për qëllime të tjera për të cilat përdoruesi nuk ka dhënë miratimin e tij/saj.

Nëse ju po i sygjeroni një njoftim një mikut tuaj, atëherë këtij miku do t’i dërgohet një mesazh në adresën e email të tij nëpërmjet sistemit tonë. Emaili i dhënë do të përdoret vetëm për këtë qëllim dhe nuk do të përdoret për qëllime të tjera për të cilat përdoruesi nuk ka dhënë miratimin e tij/saj.

Nëse jeni duke përdorur website-n tonë si një reklamues i cili po rregjistron një njoftim/ po krijon një profil përdoruesi

Gjatë procesit të rregjistrimit të një njoftimi, ne përpunojmë vetëm të dhënat që ju jepni vullnetarisht në momentin që plotësoni formën e rregjistrimit të njoftimit, vetëm për qëllimin e dhënë.

Nëse jeni një reklamues, të dhënat e nevojshme për të rregjistruar njoftimin janë:

 • Emër - Ky informacion është një e dhënë që ju keni plotësuar gjatë regjistrimit të fushës: Emër. Ky informacion plotësohet nga ju si përdorues edhe ju jeni përgjegjës për saktësinë e informacionit që keni dhënë.
 • Adresa e email - Kjo është adresa juaj e emailit, e cila nuk është e dukshme publikisht dhe palët e treta nuk kanë akses në të. Adresa juaj e email përdoret vetëm për qëllimin që ju keni dhënë miratimin tuaj gjatë rregjistrimit të njoftimit apo krijimit të llogarisë tuaj.
 • Numri i kontaktit - Ky informacion lidhet me numrin e telefonit që keni dhënë si numër kontakti. Nëse nuk dëshironi që numri juaj të shfaqet publikisht në njoftim, atëherë, sigurohuni që gjatë rregjistrimit të njoftimit, të zgjidhni opsionin “Mos shfaq këtë numër në njoftim”. Në këtë rast, numri juaj i telefonit, nuk do të shfaqet publikisht dhe do të përdoret vetëm për qëllimin që ju keni dhënë miratimin tuaj gjatë rregjistrimit të njoftimit/ hapjes së llogarisë.
 • Vendndodhja e produktit të shitur- Ky informacion lidhet me qytetin ku ndodhet produkti/ shërbimi që do të shitet apo po ofrohet. Për disa njoftime është e nevojshme plotësimi i adresës së plotë. Adresa e dhënë përdoret vetëm për qëllimin që ju keni dhënë miratimin tuaj gjatë rregjistrimit të njoftimit / hapjes së llogarisë.

Merrjep përdor teknologjinë e gjurmimit (Cookies- skedarë me tekste të vogla që ruhen në kompjuterin tuaj) që përdoren për qëllime reklamuese dhe llogariten si vizita unike të webste. Në këtë mënyrë, ne mbledhim informacion statistikor për përdoruesit tanë, informacion i cili përdoret vetëm për qëllime të brendshme, psh përdoret që mos t’ju shfaqet e njëjta reklamë baner disa herë gjatë përdorimit të Merrjep. Teknologjia e gjurmimit është anonime edhe nuk përmban informacion personal. Për më tepër informacion lidhur me Cookies mund të klikoni Këtu.

Rregjistrimi duke përdorur llogarinë tuaj të Facebook ose Gmail

Merrjep i jep mundësinë përdoruesve të tij të rregjistrohen në website duke përdorur llogarinë e tyre personale të Facebook ose duke përdorur adresën e tyre të Gmail. Ju lutemi të keni parasysh që kur krijoni një profil përdoruesi në Merrjep duke përdorur llogarinë tuaj të Facebook apo duke përdorur Gmailin tuaj, informacioni i rrjetit social/ emailit lidhet me profilin tuaj në Merrjep. Ky informacion mund të modifikohet në çdo moment duke u lidhur me llogarinë tuaj në Merrjep.

Për cilat qëllime i përdorim ne të dhënat tuaja personale?

Gjatë rregjistrimit të një njoftimi ose gjatë krijimit të një llogarie në Merrjep, do të nevojiten disa lloje të dhënash personale. Merrjep nuk është përgjegjës për saktësinë e të dhënave të plotësuara. Merrjep përdor informacionin që ju keni dhënë vetëm për qëllimin që ju i keni mundësuar. Nëse nuk keni dhënë pëlqimin për përdorimin e të dhënave tuaja personale për qëllime promocionale marketingu, këto të dhëna nuk do të përdoren për këtë qëllim. Merrjep nuk ndan informacion me palë të treta, nuk ja ofron këto informacione palëve të treta, por i ruan me kujdes dhe i përdor vetëm për qëllimin për të cilat janë grumbulluar.

Sipas ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale, Merrjep përdor informacionin personal të përdoruesit vetëm për qëllimin që këto të dhëna janë plotësuar. Gjatë rregjistrimit të një njoftimi, përdoruesi vendos vetë nëse dëshiron që numri i tij i telefonit të shfaqet publikisht ose jo. Adresa juaj e emailit nuk shfaqet publikisht në njoftim, përveç rasteve kur vetë reklamuesi vendos që të vendosë adresën e email në fushën e përshkrimit të njoftimit. Informacioni i dhënë për njoftimin përdoret për publikimin e njoftimit në formën dhe përmbajtjen që vetë reklamuesi ka vendosur.

 • Informacioni juaj personal (në një formë dhe me pëlqimin tuaj) përdoret për publikimin e njoftimit në mënyrë që ju të kontaktoheni nga blerësit e interesuar për produktin / shërbimin që ju shisni apo ofroni.
 • Informacioni juaj personal përdoret për dërgimin e emaileve me mesazhe të gjeneruara nga sistemi, si për shembull njoftime për publikimin e njoftimit, realizim të pagesave etj. Këto mesazhe nuk kanë asnje qëllim promocional dhe nuk përdoren për dërgimin e mesazheve promocionale.
 • Informacioni juaj personal përdoret nga skuadra e suportit të Merrjep për qëllime komunikimi.
 • Informacioni juaj personal mund të përdoret për qëllime marketingu digjital vetëm nëse ju keni dhënë miratimin tuaj për këtë gjë.

Merrjep nuk ndan informacionin tuaj personal me palë të treta. Që t’ju ofrojmë shërbimet tona në mënyrë sa më cilësore, ne bashkëpunojmë me ofrues të jashtëm për mundësimin e disa prej shërbimeve, aplikacioneve, mjeteve etj. (lokale dhe / ose ndërkombëtare) dhe të dhënat tuaja personale, ruhen me standarde të larta të sigurisë dhe ky informacion përdoret nga ofruesit vetëm për qëllimin për të cilin është dhënë.

Për të përdorur shërbimin e dërgesave të Merrjep, ne, në bashkëpunim me një kompani dërgesash, në përputhje me një protokoll të paracaktuar, ju dërgojmë mesazhe në lidhje me dërgimin e produktit.Ju si blerës, jeni përgjegjës për plotësimin e informacioneve të kontaktit dhe ky informacion i dërgohet kompanisë së dërgesave në mënyrë që produkti të dërgohet me sukses. Ju si shitës, konfirmoni detajet e kontaktit për marrjen e produktit dhe ky informacion do të ndahet me kompaninë e dërgesave në mënyrë që produkti të dërgohet me sukses. Ne si website jemi vetëm ndërmjetës në procesin e dërgimit.

Cilat janë të drejtat tuaja në lidhje me mbrojtjen e të dhënave personale?

Të drejtat tuaja si përdorues i Merrjep në lidhje me privatësine dhe mbrojtjen e të dhënave personale kanë të bëjnë me të drejtën për të qenë i informuar rreth përpunimit të të dhënave, me të drejtën për të aksesuar të dhënat personale, me të drejtën për të fshirë apo modifikuar të dhënat personale, me të drejtën për të kufizuar të dhënat personale si dhe me të drejtën për të kundërshtuar.

Për çdo informacion tjetër në lidhje me mbrojtjen e të dhënave, ju mund të kontaktoni oficerin në adresën e mëposhtëme [email protected]. Ju mund të na dërgoni një Kërkesë për informacion në lidhje me përpunimin e të dhënave personale ose një Kërkesë për të ndaluar përpunimin e të dhënave personale me anë të një emaili ose në formë të shkruar praën ambjenteve të Merrjep, duke dhënë informacionin si më poshtë:

 • Emrin dhe mbiemrin tuaj
 • Numrin tuaj të telefonit dhe adresën e emailit.
 • Adresën e emailit që dëshironi të merrni përgjigje
 • Arsyen përse kërkoni informacion mbi përpunimin e të dhënave personale ose arsyen për të cilën kërkoni ndalimin e përpunimit të të dhenave.

Ne, në Merrjep përpiqemi të mbrojmë të dhënat tuaja personale me të gjitha mundësitë tona dhe të parandalojmë keqpërdorimin ose modifikimin e informacioneve të marra nga përdoruesit tanë. Gjithësesi, ne nuk mund t’ju garantojmë që këto masa sigurie do të ndalojnë palët e treta për grumbullimin e të dhënave personale në mënyrë të jashtëligjshme.

Merrjep merr masa serioze në lidhje me sigurinë dhe ndërmarrim masa për mbrojtjen dhe sigurinë e të dhënave personale të përdoruesit. Gjatë përpunimit dhe transferimit të të dhënave në serverat tonë, ne përdorim protokollet e sigurisë HTTPS. Nëse dëshironi të kontrolloni të dhënat tuaja apo të bëni ndonjë ndryshim të dhënash, ju mund ta kryeni thjesht duke përdorur fjalëkalimin dhe emrin e perdoruesit në website. Ky fjalëkalim eshtë i koduar. Merrjep ju rekomandon që fjalëkalimin tuaj mos ta ndani me palë të treta. Informacioni i të dhënave tuaja personale ruhet në servera të sigurtë, akses në të cilin ka vetëm Merrjep. Kodimi i informacioneve sensitive është bërë duke përdorur teknologjine Secure Socket Layer (SSL) në mënyrë që të sigurohemi që të dhënat personale janë të sigurta gjatë transferimit në Merrjep. Merrjep nuk lejohet të përdoret nga persona minorenë (poshtë 18 vjeç). Ky website është projektuar të japë shërbim vetëm për persona adultë (më të mëdhenj se 18 vjeç). Ju duhet të dini se për të rregjistruar një profil përdoruesi, duhet të jeni së paku 18 vjeç. Këto profile përdoruesish kontrollohen edhe nëse vërehet që profili i përket një përdoruesi minoren, ai profil do të fshihet.

Informacioni transparent, komunikimi dhe mënyra e realizimit të subjektit në lidhje me mbrojtjen e të dhënave personale

Informacioni dhe aksesi i tw dhwnave personale (informacioni që dorëzohet kur grumbullimi i të dhënave personale mblidhen nga vetë subjekti

Përdoruesi ka të drejtën të kërkojë akses ose të ndryshojë informacionin personal që ai ka dorëzuar në website. Gjithashtu, mund të ndryshohen edhe të dhënat personale që janë dhënë. Ju mund të ndryshoni informacionin e profilit tuaj si përdorues duke u kyçur në llogari. Nëse dëshironi të ndryshoni adresën e emailit me të cilën jeni rregjistruar, mund ta bëni sistematikisht dhe duhet të kontaktoni skuadrën e suportit të klientit të MerrJep Shqipëri (www.merrjep.al) duke i dërguar një e-mail në adresën [email protected]. Përdoruesi, ka gjithashtu të drejtën për të kërkuar fshirjen e përhershme të të dhënave të tij personale nga baza e të dhënave të Merrjep. Kjo kërkesë do të realizohet brenda 30 ditëve nga data e dërgimit të kërkesës nëse plotësohen të gjitha kushtet ligjore.

Informacioni që dorëzohet kur të dhënat personale nuk mblidhen nga vetë subjekti

Merrjep nuk grumbullon dhe përpunon të dhëna që nuk jepen nga përdoruesi. Nëse përdoruesi dërgon një anksë për keqpërdorim të të dhënave personale, fillohet menjëherë një procedurë për identifikimin e personit që e ka bërë këtë gjë (nëse kjo është e mundur) dhe më tej, në përputhje me ligjin, i gjithë komunikimi dërgohet në institucionin ligjor përkatës të vendit.

Të drejtat e aksesit të të dhënave personale nga subjekti

Subjekti ì të dhënave personale ka të drejtën të kërkojë konfirmim nga Merrjep nëse të dhënat e tij personale janë përpunuar si dhe të kërkojë shpjegim për cilat qëllime janë përpunuar të dhënat e tij, për kategrinë e të dhënave, periudhën e ruajtjes, etj dhe të sigurohet që informacioni i dhënë është në përputhje me ligjin.

Politikat e përpunimit të të dhënave personale të marketingut direkt

Merrjep përpunon informacione personale për qëllime të marketingut direkt, vetëm pasi subjekti i të dhënave personale ka dhënë dakordësinë për këtë gjë.

Dhënia e dakordësisë për të dhënat personale për tú përdorur për qëllime marketingu në Merrjep, jepet duke zgjedhur fushën “Unë pranoj të marr këshilla të personalizuara, oferta dhe njoftime nga Merrjep” gjatë kohës kur ju bëni regjistrimin e një njoftimi ose gjatë krijimit të një llogarie nga ana e subjektit me informacion personal.

Të dhënat personale përdoren për të dërguar njoftime për reklamat e reja, reklamat që janë në interes të përdoruesit, njoftime nga shërbimet e Merrjep, oferta speciale etj. Kjo mund të bëhet në formën e email, SMS, njoftime në ekran, mesazhe në Viber, telefonata, reklama baner etj. Ne kufizojmë marketingun direkt deri në një nivel të arsyeshëm edhe proporcional dhe dërgojmë njoftime përkatëse vetëm në bazë të interesit të përdoruesit dhe në përputhje me kërkimet e tyre të mëparshme në site.

Në përputhje me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, subjekti i të dhënave personale ka të drejntën që në çdo kohë, pa ndonjë pagesë apo me anë të mjeteve të thjeshta, të tërhiqet nga miratimi i të dhënave personale për qëllim të marketingut direkt. Kjo mund të bëhet duke dërguar një “Kërkesë për tërheqje të miratimit për përpunimin e të dhënave personale për qëllime të marketingut direkt” në Merrjep në adresën e email: [email protected].

Merrjep përpunon të dhënat personale për qëllime të marketingut direkt me qëllim që t’i mundësojë përdoruesit shërbimin e kërkuar. Ky lloj shërbimi mund të jetë për shembull krijimi i “Kërkimit” ose ruajtja e një historiku kërkimi, në mënyrë që përdoruesi të marrë njoftime me email në përputhje me interesat e tij në lidhje me kërkimet që ka kryer në faqen e internetit.

Subjekti i të dhënave personale ka të drejtën për të aksesuar, modifikuar, fshirë ose limituar përpunimin e të dhënave personale për qëllime marketingu digjital. Të gjitha këto ligje janë implementuar në përputhje me rregullat ekzistuese të Ligjit për Mbrojtjen e të Dhenave Personale.

Procedura e politikës për përpunimin e të dhënave personale për marketingun e drejtpërdrejtë

Përdoruesi në Merrjep, ka të drejtë të vendosë nëse të dhënat e tyre personale mund të përpunohen ose jo për qëllime të marketingut direkt. Nëse përdoruesi nuk jep miratimin, ai nuk do të marrë mesazhe në lidhje me marketingun direkt por do të marrë mesazhe në lidhje me funksionet themelore të faqes në internet (për shembull njoftimet për reklamën e publikuar me sukses me lidhje me reklamën, njoftimin për reklamën e fshirë , etj). Këto lloje mesazhesh nuk kanë asnjë lidhje me marketingun direkt dhe përmbajtja e tyre ka të bëjë vetëm me funksionet bazë të faqes së internetit.

Kjo është procedura që vendoset, kur përdoruesi jep pëlqimin për përpunimin e të dhënave të tij personale për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë:

 • Gjatë krijimit të një njoftimi ose gjatë krijimit të një llogarie, përdoruesi jep pëlqimin e tij duke përzgjedhur në fushën: “Unë pranoj të marr këshilla të personalizuara, oferta dhe lajme nga Merrjep”.
 • Informacioni i përdoruesit ruhet në një bazë të dhënash të veçantë ku përfshihen vetëm të dhënat e atyre përdoruesve të cilët kanë dhënë pëlqimin e tyre që t’i procesohen të dhënat për qëllime të marketingut direkt.
 • Kur krijohet një fushatë, vetëm përdoruesit të cilët kanë dhënë pëlqimin e tyre për marrjen e mesazheve promocionale do të marrin këto lloj mesazhesh.
 • Nëse përdoruesi nuk zgjedh fushën për dhënien e pëlqimit për përpunimin e të dhënave personale mund të zgjedhë të kontaktojë oficerin e ruajtjes së të dhnave personale të Merrjep me emial në [email protected] ose mund të anulojë marrjen e mesazheve për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë.
 • Nëse përdoruesi dërgon një kërkesë që dëshiron që të dhënat e tij personale të fshihen nga baza e të dhënave, këto të dhëna personale do të fshihen për një periudhë 30 ditore dhe përdoruesi nuk do të marrë më asnjë mesazh për qëllime marketingu të drejtpërdrejtë.
 • Nëse dëshiron, përdoruesi mund të aktivizojë opsionin e marrjes së mesazheve për marketing të drejtpërdrejtë duke përzgjedhur fushën “Unë pajtohem të marr këshilla të personalizuara, oferta dhe lajme nga Merrjep” ose mund të kontaktojë oficerin e mbrojtjes së të dhënave personale të Merrjep me anë të emailit [email protected].

Ndryshimet e politikave të privatësisë

Nerrjep rezervon të drejtat për të bërë çdo ndryshim në Politikën e Privatësisë dhe / ose Kushtet e Përdorimit në çdo kohë. Këto ndryshime do të hyjnë në fuqi me publikimin e website.

Këshilla të vlefshme për mbrojtjen e të dhënave personale dhe të privatësisë

Në përputhje ne Rekomandimin Nr. R (99)5 të komitetit të Ministrave të shteteve anëtare për mbrojtjen e privatësisë në Internte, më poshtë do të gjeni disa këshilla të vlefshme për mbrojtjen e të dhënave personale dhe privatësisë.

 • Tregoni kujdes për të dhenat tuaja personale në Internet, ku i ndani me kë i ndani edhe si i ndani.
 • Kini parasysh që çdo aktivitet që ju kryeni në internet mund të lerë gjurmë rreth jush. Prandaj në ju sygjerojmë që të përdorni website që ju informojnë rreth nivelit të sigurisë dhe kërkojnë miratimin tuaj për metodat e gjurmimit si Cookies etj. Nëse nuk dëshironi që të dhënat tuaja të përdoren, mos u pajtoni me to.
 • Nëse nuk dëshironi të rregjistroni një llogari në ndonjë site, mos e bëni.
 • Kini kujdes nga website që ju kërkojnë më tepër informacion se sa nevojitet.
Në fillim

Web-faqja jonë përdor Cookies për të përmirësuar eksperiencën tuaj në shfletimin e faqes. Duke klikuar "Unë pajtohem" ose duke vazhduar me përdorimin e web-faqes, ju pajtoheni me përdorimin e Cookies. Nëse ju nuk pajtoheni, ju mund t'i ndryshoni parametrat e kërkimit në shfletuesin tuaj.

Më shumë informacione