60 LEK
60 LEK
60 LEK
60 LEK
60 LEK
60 LEK
60 LEK
70 LEK
70 LEK
70 LEK
70 LEK
70 LEK
70 000 LEK
70 LEK
70 LEK
Në fillim