1 000 000 LEK
3 000 LEK
10 000 EUR
3 500 LEK
2 000 LEK
300 EUR
Në fillim