32 POLSH , 4
42 Polsh , 11
42SL90 , 2
52 Polsh , 4
Në fillim