32 POLSH , 3
42 Polsh , 13
42SL90 , 3
52 Polsh , 4
Në fillim