32 POLSH , 2
42 Polsh , 9
42SL90 , 2
52 Polsh , 2
Në fillim