32 POLSH , 10
42 Polsh , 17
42SL90 , 3
52 Polsh , 4
Në fillim