32 POLSH , 11
42 Polsh , 15
42SL90 , 3
52 Polsh , 4
Në fillim