32 POLSH , 6
42 Polsh , 14
42SL90 , 4
52 Polsh , 3
Në fillim