32 POLSH , 13
42 Polsh , 18
42SL90 , 2
52 Polsh , 4
Në fillim