32 POLSH , 17
42 Polsh , 28
42SL90 , 3
52 Polsh , 4
Në fillim