32 POLSH , 8
42 Polsh , 13
42SL90 , 4
52 Polsh , 3
Në fillim