32 POLSH , 10
42 Polsh , 18
42SL90 , 3
52 Polsh , 4
Në fillim