32 POLSH , 15
42 Polsh , 22
42SL90 , 5
52 Polsh , 4
Në fillim